Blog de B4M Toggle

La situació de l’FP Dual a Espanya davant d’Europa | Part 1

La situació de l’FP Dual a Espanya davant d’Europa | Part 1

Per conèixer l’estat de l’FP Dual a Espanya, el grup de recerca EFI de la Universitat Autònoma de Barcelona ha realitzat un estudi en el qual podem observar els diferents factors que influeixen en la implementació i el creixement de l’FP Dual a Espanya.

Gràcies als resultats obtinguts podem conèixer quina és la situació de la formació dual en els centres educatius des de la visió dels professors i tutors, quines són les barreres i els punts que faciliten la formació i també la visió que tenen els centres que realitzen formació dual i els que no.

Per a aquest estudi es van crear dos qüestionaris dissenyats partint d’una proposta de l’Aliança per a l’FP Dual. El primer, dirigit als equips educatius dels centres, i el segon, per al professorat que farà de tutor de pràctiques d’FP o d’FP Dual, i coordinació de pràctiques o d’FP Dual. Els qüestionaris es van aplicar a una mostra de 415 centres educatius a Catalunya, Madrid, Andalusia, Castella i Lleó i Astúries. Pots llegir l’estudi complet en aquest enllaç: www.fundacionbertelsmann.org

L’FP Dual és un model de formació que té una llarga trajectòria en països europeus com Alemanya on gaudeix d’una elevada reputació i a més és una de les raons principals de la baixa taxa de desocupació juvenil.

Les últimes normatives que reformen la Formació Professional a Espanya són el Reial Decret 1529/2012, i la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) del 2013, ambdues tenen com a objectiu potenciar l’ocupació juvenil, de manera que es cobreixin les necessitats de les empreses i possibilitant que els joves aprenents continuïn treballant a l’empresa formadora després del contracte de formació i aprenentatge.

Les últimes dades disponibles, proporcionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, mostren un notable increment en la implementació, des de 2013 fins a 2017. En el curs 2016-2017, l’alumnat participant en FP Dual arriba a gairebé 24.000 aprenents (uns 9.000 més respecte al curs anterior). En aquest mateix curs, s’han registrat 9.916 empreses que ofereixen places d’aprenents en FP Dual, i 894 centres educatius que imparteixen aquesta modalitat d’FP.

Com l’aplicació i regulació de la legislació en FP Dual depèn de cadascuna de les comunitats autònomes es produeix una falta d’homogeneïtat en horaris, interès per part de les empreses, retribució, etc. Aquestes diferències influeixen molt en l’actitud del professorat davant de l’FP Dual.

 

fp-dual-españa-al-alza

crecimiento-fp-dual-en-españa

 

Actituds del professorat cap a l’FP Dual

 

Com l’aplicació i regulació de la legislació en FP Dual depèn de cadascuna de les comunitats autònomes es produeix una falta d’homogeneïtat en horaris, interès per part de les empreses, retribució, etc. Aquestes diferències influeixen molt en l’actitud del professorat davant de l’FP Dual.

L’objectiu del bloc tres del qüestionari, és el de conèixer les actituds del professorat cap a la formació dual i la seva implementació en el centre. En aquest bloc, es va demanar als tutors i coordinadors d’FP Dual i de pràctiques d’FP que indiquessin el seu grau d’acord (en una escala de l’1: totalment en desacord, al 6: totalment d’acord) respecte a 33 afirmacions que recollien creences, costums i emocions respecte a l’FP Dual. En el següent gràfic es poden veure els resultats obtinguts:

 

actitudes del profesorado favorables a la fp dual

Recomana aquesta pàgina:
FacebookGoogle+TwitterLinkedInEmail
ShutDown