Blog de B4M Toggle

Documents necessaris per anar a Alemanya

Documents necessaris per anar a Alemanya

Per evitar retards i problemes amb els tràmits burocràtics, et recomanem que preparis alguns documents abans d’anar a Alemanya. L’ambaixada d’Espanya a Alemanya ha publicat una nota informativa amb recomanacions prèvies al desplaçament a Alemanya. Recomanen que no oblidis els següents documents:

D.N.I. o passaport en vigor: No fa falta dir que aquests documents són imprescindibles per viatjar al extranger.

Targeta Sanitària Europea o Certificat Provisional Sustitutori: Aquests documents acrediten el dret a rebre les prestacions sanitàries que resultin necessàries, des d’un punt de vista mèdic, durant l’estada temporal per motius de treball, estudis, turisme, d’acord amb la legislació del país. La Targeta Sanitària Europea (TSE) no és vàlida quan el desplaçament té la finalitat de rebre tractament mèdic. La TSE pot sol·licitar-se online a través de la pàgina web de la Seguretat Social:

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/232000

Informe de vida laboral actualitzat: L’informe de vida laboral consta d’una pàgina en la qual figuren les dades identificatives del sol·licitant, el nombre de dies en situació d’alta, i notes informatives. L’informe de vida laboral pot sol·licitar-se també online en:

https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/ServiciosenLinea/Ciudadanos/231443

Formulari U1 (antic E301): Amb el formulari O1 s’acrediten les cotitzacions realitzades a Espanya a fi que aquestes puguin tenir-se en compte per al càlcul de futures prestacions contributives per desocupació a Alemanya. Més informació en el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE):
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/eures/info_trabajadores/eu0104.html

Certificat d’antecedents penals: Molts ocupadors sol·liciten la presentació d’aquest document juntament amb el curriculum vitae, sobretot en professions relacionades amb la cura de menors o de caràcter sanitari. Es pot sol·licitar a través de la pàgina web del Ministeri de Justícia:
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1200666550200/Tramite_C/1215326256568/Detalle.html

Certificats acadèmics i professionals: Per poder acreditar la teva titulació i experiència professional.

Referències professionals: Cartes de recomanació de les empreses/institucions en les quals hagis treballat per compte d’altri o per les quals hagis treballat per compte propi fins al moment.

Formulari E 104: Aquesta certificació recull principalment els períodes cotitzats a Espanya a la Seguretat Social, imprescindible per procedir a l’alta l’assegurança obligatoria d’assistència sanitària.

Recomana aquesta pàgina:
FacebookGoogle+TwitterLinkedInEmail
ShutDown