B4M - cursos d'alemany B1 a Espanya i fins a B2 a Alemanya Toggle

Cursos d’alemany més que EFICIENTS

Per treballar a Alemanya has de saber alemany. El lema de B4M és: abans el contracte laboral, després el curs d’alemany.

A més, proporcionem tots els cursos a preu de cost, total o parcialment subvencionats. És a dir: per aconseguir un nivell B1 d’alemany fa falta un curs intensiu d’almenys 400 hores (en certs casos 500 hores – depèn de la professió). I per treballar o començar una FP Dual a Alemanya necessites aquest nivell B1. Així que tenim un objectiu comú: volem que estiguis preparat i comencis a treballar al més aviat possible. Però abans d’invertir el teu temps i/o diners (ara t’expliquem això) a aprendre alemany, considerem que l’empresa alemanya s’ha de comprometre com a mínim amb un contracte laboral indefinit o contracte de FP Dual de 3 anys, sempre que superis els períodes de prova. Evidentment intentem que l’empresa també subvencioni el cost d’aquest curs – encara que això depèn de l’empresa, el lloc i les qualitats del candidat, sent generalment una excepció. Després veiem si tens accés a les subvencions públiques per al curs.

Això depèn d’alguns factors concrets – resumint, podem dir que si ets jove i/o pertanys a un col·lectiu professional determinat, pot ser que hi hagi bones possibilitats. El que funciona sens falta: sempre t’oferim el curs a preu de cost. El negoci de B4M no és la formació, i gràcies a un dels nostres socis podem oferir-te aquesta solució. A més, podem finançar-te l’import amb un any de carència a través del Banc Sabadell – la institució financera col·laboradora de B4M. L’única garantia que et demanen és el pre-contracte laboral o de FP Dual, que de per si mateix exigim a les empreses per endavant.

Així que: aprendràs alemany DE TOTES MANERES, i ràpid. En finalitzar el curs, faràs un examen que et proporcionarà el nivell B1 d’alemany, reconegut sempre que realitzis el curs amb rigor i compromís.

Centre de formació i certificat B1

Aconsegueix RESULTATS per començar amb bon peu a Alemanya.

 

Training Tutor, un dels socis de B4M, es fa càrrec dels cursos d’alemany a Espanya. Tots els nostres cursos inclouen aspectes soci-culturals i Coaching per facilitar la integració; més informació: COACHING & INTEGRACIÓ.  Normalment i per a la majoria de professions i projectes de B4M, un nivell B1 és la base que s’exigeix. En cas d’haver d’acreditar un nivell B2 o major per treballar a Alemanya (p. ex. en el sector sanitari, d’educació infantil o per a estudis duals amb accés a universitats alemanyes), B4M col·labora amb escoles associades a Alemanya, ja que a partir del nivell B1 es recomana l’aprenentatge al mateix país de destinació per obtenir el resultat desitjat.

 

Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües

Els nivells de coneixement de l’idioma, segons les directrius del “Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües (Consell de la Comunitat Europea)”, són els següents:

48_info_icon

La quantitat d’unitats lectives de 45 minuts (UL) que apareixen en la següent taula és la recomanada pel Goethe-Institut per a cada nivell.

CompetènciesNivellDescripció
Usuari bàsic

A1 → 80-200 UL
A2 → 200-350 UL

1 unitat lectiva (UL) = 45 minuts
A1

És capaç de comprendre i utilitzar expressions quotidianes d'ús molt freqüent així com frases senzilles destinades a satisfer necessitats de tipus immediat. Pot presentar-se a si mateix i a uns altres, demanar i donar informació personal bàsica sobre el seu domicili, les seves pertinences i les persones que coneix. Pot relacionar-se de forma elemental sempre que el seu interlocutor parli a poc a poc i amb claredat i estigui disposat a cooperar.

A2

És capaç de comprendre frases i expressions d'ús freqüent relacionades amb àrees d'experiència que li són especialment rellevants (informació bàsica sobre si mateix i la seva família, compres, llocs d'interès, ocupacions, etc.) Sap comunicar-se a l'hora de dur a terme tasques simples i quotidianes que no requereixin més que intercanvis senzills i directes d'informació sobre qüestions que li són conegudes o habituals. Sap descriure en termes senzills aspectes del seu passat i el seu entorn així com qüestions relacionades amb les seves necessitats immediates.

Usuari independent

B1 → 350-650 UL
B2 → 600-800 UL

1 unitat lectiva (UL) = 45 minuts
B1

És capaç de comprendre els punts principals de textos clars i en llengua estàndard si tracten sobre qüestions que li són conegudes, ja sigui en situacions de treball, d'estudi o d'oci. Sap desembolicar-se en la major part de les situacions que poden sorgir durant un viatge per zones on s'utilitza la llengua. És capaç de produir textos senzills i coherents sobre temes que li són familiars o en els quals té un interès personal. Pot descriure experiències, esdeveniments, desitjos i aspiracions, així com justificar breument les seves opinions o explicar els seus plans.

B2

És capaç d'entendre les idees principals de textos complexos que tractin de temes tant concrets com a abstractes, fins i tot si són de caràcter tècnic sempre que estiguin dins del seu camp d'especialització. Pot relacionar-se amb parlants natius amb un grau suficient de fluïdesa i naturalitat de manera que la comunicació es realitzi sense esforç per part de cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats sobre temes diversos així com defensar un punt de vista sobre temes generals indicant els pros i els contres de les diferents opcions.

Usuari competent

C1 → 800-1000 UL
C2 → min. 1000 UL

1 unitat lectiva (UL) = 45 minuts
C1

És capaç de comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb cert nivell d'exigència, així com reconèixer en ells sentits implícits. Sap expressar-se de forma fluïda i espontània sense mostres molt evidents d'esforç per trobar l'expressió adequada. Pot fer un ús flexible i efectiu de l'idioma per a finalitats socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes de certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d'organització, articulació i cohesió del text.

C2

És capaç de comprendre amb facilitat pràcticament tot el que sent o llegeix. Sap reconstruir la informació i els arguments procedents de diverses fonts, ja siguin en llengua parlada o escrita, i presentar-los de manera coherent i resumida. Pot expressar-se espontàniament, amb gran fluïdesa i amb un grau de precisió que li permet diferenciar petits matisos de significat fins i tot en situacions de major complexitat.

Recomana aquesta pàgina:
FacebookGoogle+TwitterLinkedInEmail
ShutDown